Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Tuinonderhoud bedrijf ‘EliFix’

Definities
In deze algemene opdrachtgever en voorwaarden wordt verstaan onder
Tuinonderhoud bedrijf “EliFix”
Degene die de in de betreffende opdracht genoemde adviezen, plannen, begrotingen opstelt danwel laat opstellen; de in de betreffende opdracht genoemde werkzaamheden uitvoert danwel laat uitvoeren en de in de opdracht genoemde levende of dode materialen levert of doet leveren.

De opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van levende danwel dode materialen welke voor start van de uitvoering van de opdracht schriftelijk tussen opdrachtgever en Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

Vrij of regiewerk
Het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van levende danwel dode materialen waarvan de omvang, aard en soort voor start van de uitvoering van de opdracht niet nader zijn omschreven.
Het in de schriftelijk overeengekomen opdracht genoemde uurloon betreft de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” brengt de opdrachtgever het totaal aantal uren in rekening dat Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” danwel zijn personeel voor de opdrachtgever werkzaam is geweest, met daarbij aangegeven kosten omschreven in de vooraf opgestelde offerte. 

Offerte
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht zal Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” deze informatie te verstrekken.
2. Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” brengt de offerte schriftelijk of digitaal uit.
3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren levende en/of dode materialen op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” verstrekte informatie.
5. Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. Deze blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet op enigerlei wijze worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. binnen 14 dagen na datum der beslissing dienaangaande door de opdrachtgever aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” retour worden gezonden tenzij de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, zoals die in de offerte waren gespecificeerd, binnen veertien dagen aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” betaalt.
7. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.
8. Ingeval van vrij of regiewerk, blijkend uit de offerte, kan een richtprijs worden afgegeven. Indien na opdracht- verstrekking de totale kosten van werkzaamheden en/of leveringen de afgegeven richtprijs met meer dan 25% lijken te gaan overschrijden kunnen de kosten groter dan 125% van de richtprijs pas na overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. De offerte vermeldt de wijze van betaling.
10. Indien de handelingen danwel de daadwerkelijke tijdsduur van het project afwijken van de vooraf opgestelde offerte, wordt het (te betalen) bedrag alleen gewijzigd mits beide partijen nadrukkelijk schriftelijk hebben aangegeven hiermee in te stemmen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Tuinonderhoud bedrijf “EliFix" Bisschop Rythoviusdreef 6A, Riethoven, Nederland 

Opdracht
1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van vrij of regiewerk en/of van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de door Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” uitgebrachte offerte door de opdrachtgever.
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord dateert en ondertekent en deze vervolgens uiterlijk 30 kalenderdagen na offertedatum ter beschikking stelt van Tuinonderhoud bedrijf “EliFix”.

Prijs en prijswijzigingen
1. Uit de offerte en de opdracht blijkt duidelijk per onderdeel het van toepassing zijnde btw-tarief.
2. Eventuele vervoerskosten staan vooraf op de offerte vermeld. 
3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt in zowel uurtarieven als materialen zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
4. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst bij schriftelijke mededeling te ontbinden.
5. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien worden per ingangsmoment daarvan aan de opdrachtgever doorberekend.

Wijzigingen aangenomen werk
1. Wijzigingen in het aangenomen werk zullen schriftelijk worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zullen, wanneer daaruit een hogere prijs volgt, als meerwerk worden beschouwd en indien daaruit een lagere prijs volgt, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom volgens de in de opdracht vastgelegde wijze van betaling, tussen Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” en de opdrachtgever worden verrekend.

Levering en aansprakelijkheid
1. Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” staat ervoor in dat de geleverde materialen goederen beantwoorden aan het in de opdracht gestelde en dat deze in overeenstemming zijn met mogelijk ten tijde van levering geldende wettelijke eisen.
2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” verwerkte levende materialen wordt door Tuinonderhoud bedrijf “EliFix”, mits de verzorging ervan aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” is opgedragen, ingestaan tenzij er sprake is van aantoonbare uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden danwel aantoonbare overmacht.
3. Bij levering van materialen door Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” die door Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” worden betrokken van of via derden gelden de specificaties en leveringsvoorwaarden van de betreffende leverancier. Door verlenen van de opdracht door opdrachtgever aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” verklaart opdrachtgever zich expliciet akkoord met het gestelde in dit artikel.
4. Mogelijk in het kader van de opdracht geleverde grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal voldoet aan daaraan mogelijk ten tijde van levering te stellen wettelijke eisen.
5. Indien materiaal-levering door de opdrachtgever wordt verzorgd en deze materialen niet tijdig op het werk beschikbaar zijn heeft Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” recht op vergoeding van dientengevolge aantoonbaar door hem geleden schade.
6. Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit materiaal- levering door opdrachtgever.
7. Indien naar het oordeel van Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade aan opdrachtgever, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.
8. Indien bij levering van materialen op locatie van de opdrachtgever door de opdrachtgever beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na aflevering bij Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” hiervan melding te maken.
9. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
10. Indien een schademelding van opdrachtgever aan Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” uitblijft wordt de opdrachtgever geacht de materialen te hebben geaccepteerd.
11. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen die maatregelen te treffen die de schade aan geleverde materialen tussen het moment van levering en het moment van opleveren van het werk kunnen voorkomen of beperken.

Oplevering
1. Het werk wordt opgeleverd middels een schriftelijke melding van Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” aan de opdrachtgever dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk als zodanig door middel van een schriftelijke mededeling heeft aanvaard.
2. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer 10 kalenderdagen zijn verstreken na de schriftelijke melding van Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” aan de opdrachtgever dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn schriftelijk te aanvaarden.
3. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat betreffende gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Betaling/niet-tijdige betaling
1. Betaling vindt plaats op de wijze zoals in de opdracht is aangegeven.
2. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat in de opdracht overeengekomen betalingsafspraken door hem niet zijn nagekomen.
3. Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” zendt bij betalingsverzuim door de opdrachtgever een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Over het openstaand bedrag waarvan de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, brengt Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5. Indien in opdracht van Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
6. Alle door Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” geleverde materialen blijven eigendom van Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” zolang deze niet dan wel niet volledig zijn betaald.

Klachten
1. Ingeval van klachten zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch maximaal veertien dagen na het ontstaan van de klacht Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” daarover schriftelijk informeren.
2. Opdrachtgever en Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” komen overeen bij blijvend geschil zonder uitstel te zullen meewerken aan een mediation-traject alvorens een gerechtelijke procedure te starten indien een dergelijk mediation-traject door één van de partijen wordt gewenst. De keuze van een erkend mediator is aan de startende partij. De kosten van een eventueel mediation-traject worden gedragen door de startende partij.

Overmacht
1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding.
2. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.
3. Indien naar het oordeel van Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

Overige
1. Indien Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” met de opdrachtgever een schriftelijke afspraak, danwel overeenkomst maakt die buiten de aanwezige artikelen in overeengekomen algemene voorwaarden, is deze ten aller tijden van toepassing. 
2. Tuinonderhoud bedrijf “EliFix” is bij machte ieder artikel teniet te doen, uitsluitend op schriftelijke, en duidelijk overeengekomen grond.